თბილისი, წერეთლის გამზ. 121. TBILISI , 121 TSERETELI AVE.
(+995) 322 35 77 70

დავით ტვილდიანი

18 ოქტომბერი 2019
დავით ტვილდიანი

დავით ტვილდიანი - მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე (1982), საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი (1988), საქართველოს განათლების სამინისტროს პირველი ხარისხის პრემიის ლაურეატი სახელმძღვანელოსათვის „კარდიოლოგია“ (1990), საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი (1995), ღირსების ორდენის მფლობელი (2000).

დავით ტვილდიანი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სტიპენდიის ეგიდით მუშაობდა ქ. სტოკჰოლმის (შვედეთი) კარდიოლოგიურ ცენტრში (1965-66 წწ.-ში). სამეცნიერო მუშაობისთვის იგი დაჯილდოვდა სტოკჰოლმის მედიკოს-ქირურგიული აკადემიის მედლით, ხოლო ერთობლივი სამეცნიერო მუშაობისთვის დაჯილდოვება ქ. მილანის (იტალია) უნივერსიტეტის მედლით (1989). 2003 წელს არჩეული იქნა ა.შ.შ-ს ჰიპერტონიის შემსწავლელი საზოგადოების მუდმივ წევრად.

პროფესორი დავით ტვილდიანი ავტორია 180-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომისა, მათ შორის 3 - გამოგონება და 9 - მონოგრაფია და სახელმძღვანელო:

1. გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ფუნქციური მდგომარეობის გამოკვლევის ზოგიერთი მეთოდი. 1964 წ. თბილისი, „საბჭოთა საქართველო“;

2. კორონარული ნაკლოვანების მოდელირება და მისი პათოგენეზის ზოგიერთი საკითხი“ (1965წ.);(ან 1971წ.)

3. გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებები (თერაპიული ცნობარი). 1973 წ. თბილისი. „საბჭოთა საქართველო“;

4. გულის დაავადებათა დიაგნოსტიკის მეთოდები, 1976წ. თბილისი, „საბჭოთა საქართველო“;

5. კლინიკური კარდიოლოგია (დამხმარე სახელმძღვანელო), 1982 წ. თბილისი, „საბჭოთა საქართველო“;

6. კარდიოლოგია (დამხმარე სახელმძღვანელო), 1986 წ. თბილისი „განათლება“;

7. სპოტსმენთა ელექტროკარდიოგრაფია (თანაავტ. ღ.სვანისვილი), 1988 წ. თბილისი, „განათლება“;

8. კლინიკური ელეკტროკარდიოგრაფია (სახელმძღვანელო), 1991 წ. თბილისი, „განათლება“;

9. არითმიების დიფერენციული დიაგნოსტიკა (ინგლისურად თარგმნის რედაქტორი), 1977 . თბილისი, „საქართველო“;

10. შინაგან სნეულებათა სინდრომული დიფერენციული დიაგნოსტიკა და გადაუდებელი თერაპია, 2000 წ. თბილისი, „აღმაშენებელი“;

11. კარდიოლოგია, 2002 წ. თბილისი, „კეგელი“.

ამასთანავე გახლდათ საქართველოში კარდიოლოგიის ახალი მიმართულების დამფუძნებელი - მზის აქტივობისა და გეოფიზიკური ფაქტორების ცვლილებების გავლენა გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე (ჰელიომაგნიტოკარდიოლოგია). მისი ხელძღვანელობით შესრულდა 15 საკანდიდატო და 2 სადოქტორო დისერტაცია. იგი მრავალი საერთაშორისო ყრილობისა და სიმპოზიუმის მონაწილეო იყო. წლების განმავლობაში გახლდათ თსსუ-ის ხარისხების მიმნიჭებელი სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე კარდიოლოგიაში.

დავით ტვილდიანის სამეცნიერო მუშაობის ძირითადი მიმართულება გახლდათ კლინიკური და ექსპერიმენტული კარდიოლოგია. მან ქრონიკული ექსპერიმენტის პირობებში შეიმუშავა სტენოკარდიის, გულის კუნთის ინფაქტის, სისხლისმიმოქცევის დიდ და მცირე წრეებში რეგულირებადი ჰიპერტენზიის მოდელირების მეთოდები, რომლებიც გამოქვეყნდა უცხოურ ლიტერატურაში და დაინერგა სხვადასხვა სამეცნიერო ცენტრებში. აღნიშნული გამოგონებების მეშვეობით შესწავლილ იქნა გულის კუნთის ინფაქტის განვითარების უმნიშვნელოვანესი საკითხები.

David Tvildiani - The Honored Scientist (1982), The honoree of state premium of Georgia
(1988), The honoree of the first degree premium of Education Ministry of Georgia for the text-
book – “Cardiology” (1990), The Academician of medical academy of Georgia (19950, the
owner of Order of Honor (2000).
David Tvildiani worked under the scholarship of WHO in cardiology center of Stockholm
(Sweden) (1965 – 66). He was awarded for scientific work with the medal of Stockholm surgical
academy and for joint scientific work with the medal of Milan (Italy) University (1989). In 2003
was elected as a permanent member of Hypertony Study Society of USA.
Professor David Tvildiani is an author of more than 180 scientific works including 3 inventions
and 9 monographies and text-books:
1.  Some methods of investigation of cardiovascular system functional condition. 1964, Tbilisi,
“Soviet Georgia”;
2. Modelling of coronary insufficiency and some issues of its pathogenesis (1965); (or 1971)
3. Cardivascular diseases (Therapeutic reference book). 1973. Tbilisi. “Soviet Georgia”;
4. Diagnostic methods of cardiovascular diseases, 1976. Tbilisi, “Soviet Georgia”;
5. Clinical Cardiology (additional test-book), 1982. Tbilisi, “Soviet Georgia”;
6. Cardiology (Additional text-book), 1986. Tbilisi, “Education”;
7. Sportsmen electrocardiography (co-author Gh. Svanishvili), 19888. Tbilisi., “Education”;
8. Clinical electrocardiography (text-book), 1991. Tbilisi, “Education”;
9. Differential diagnosis of arrythmias (editor of English translation), 1977. Tbilisi, “Georgia”;
10. Syndromal differential diagnosis of internal diseases and emergency therapy, 2000. Tbilisi,
“Agmashenebeli”;

11. Cardiology, 2002. Tbilisi, „Kegel “.
Also he was the founder of cardiology new direction in Georgia – influence of changes of the
Sun activity and geophysical factors on cardiovascular system (heliomagnetic cardiology). 15
candidate’s works and 2 PhD works were made under his supervision. He participated in
numerous international congresses and symposiums. He was the head of Degree Awarding
Scientific Council in Cardiology for many years.
The main direction of David Tvildiani scientific work was clinical and experimental cardiology.
He developed modelling methods of controlled hypertension in pulmonary and systemic
circulations, published in foreign literature and was implemented in various scientific centers.
Important issues of myocardial infarction were studied via mentioned inventions.