TBILISI , 121 TSERETELI AVE.
(+995) 322 35 77 70
TBILISI , 121 TSERETELI AVE.
(+995) 322 35 77 70
ADMISSION AND REGISTRATION

წარმოსადგენი საბუთები:

  • უმაღლესი განათლების დიპლომის ორიგინალი ან სრული ზოგად განათლების დამადასტურებელი დოკუმეტი (ატესტატი)

  • პირადოპის მოწმობის ასლი

  • 4 ცალი ფოტო-სურათი 3x4-ზე