თბილისი, წერეთლის გამზ. 121. TBILISI , 121 TSERETELI AVE.
(+995) 322 35 77 70

მისია, ხედვა და ღირებულებები / Mission, Vision and Values

01 ივლისი 2019
მისია, ხედვა და ღირებულებები / Mission, Vision and Values

FOR ENGLISH SCROLL DOWN


მისია

დავით ტვილდიანის სახელობის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯის მისიაა, მოამზადოს ექთნები, რომლებიც შეძლებენ გააუმჯობესონ ადამიანების სიცოცხლის ხარისხი, მიუხედავად მათი სქესისა, ეთნიკური კუთვნილებისა და რელიგიური მრწამსისა.

დაწესებულება საკუთარი მისიის შესრულებას ახორციელებს შემდეგ პრინციპებზე დაყრდნობით:

კოლეჯი ხელს უწყობს

       ინდივიდის პროფესიული განვითარებას და დასაქმებას

       შრომის ბაზარზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური კადრების მომზადებას;

       პროფესიული განათლების სფეროში სასწავლო-სამეწარმეო პარტნიორობის სისტემის შექმნას

       საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში შესაბამისი დარგის დამსაქმებელების მონაწილეობას

 

 

ხედვა და ღირებულებები

ხედვა

საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული განათლებისა და სწავლების გზით, დავეხმაროთ სტუდენტებს განივითარონ უნარები, რათა მოახდინონ ფიზიკური და სულიერი ჯანმრთელობის ხელშეწყობა მათი პროფესიული ცხოვრების განმავლობაში.  2025 წლისთვის, დავით ტვილდიანის სახელობის საზოგადოებრივი საექთნო კოლეჯი არის ლიდერი საგანამანათლებლო დაწესებულება საექთნო დარგში, ჰყავს ადგილობრივი და საერთაშორისო პარტნიორები, ახდენს დარგის აქტიურ პოპულარიზაციას და ხელს უწყობს საექთნო დარგში გენდერული საკითხების, პროფესიის წარმომადგენლების სოციალურ კეთილდღეობას.

ღირებულებები

ჩვენი მთავარი ღირებულებებია:

           ჰოლისტიკური და პაციენტზე ორიენტირებული მიდგომა პაციენტზე ზრუნვისას;

           ლიბერალური დამოკიდებულება სქესის, რასისა და რელიგიური აღმსარებლობის მიუხედავად;

           ორიენტირება ხარისხზე;

           ურთიერთპატივისცემის პრინციპების დაცვა პაციენტზე ზრუნვისას;

           სოციალური თანასწორობის პრინციპების დაცვა როგორც განათლების ისე პრაქტიკული საქმიანობის დროს;Mission

The mission of the “David Tvildiani Public Nursing College” is to train nurses who can improve the quality of life for people regardless of their gender, ethnicity, or religious beliefs.

The institution fulfills it’s mission based on the following principles:

College helps:

·         Professional development and employment of the individual

·         Training of competitive, qualified personnel oriented to the market

·         To create a system of training-entrepreneurial partnership in the field of professional education

·         The participation of employers in the relevant field in the process of planning and implementation of educational programs

 

Vision and Values

Vision

Through education and training based on international standards, help students develop skills to promote physical and mental health throughout their professional lives.

By 2025, “David Tvildiani Public Nursing College” is a leading educational institution in the field of nursing, has local and international partners, actively promotes the field and promotes gender issues in the field of nursing, social well-being of representatives of the profession

Values

Our core values are:

·         Holistic and patient-oriented approach to patient care;

·         Liberal attitude regardless of gender, race and religious affiliation

·         Focus on quality

·         Respecting the principles of mutual respect while caring for the patient

·         Protection of the principles of social equality both during education and practical activities