თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
თბილისი, წერეთლის გამზ. 121
(+995) 322 35 77 70
მარიამ ჩუბინიძე

ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი -ისტორიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი
მაგისტრის ხარისხი - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი - ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებების ფაკულტეტი -
განათლების მეცნიერებების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი

ვმუშაობდი ევროპის უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტში
დამხმარე თანამშრომლად. 01.2020- 03.2020
ვმუშაობდი ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯში რეესტრის წარმოების
სპეციალისტად შემდეგ კი ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტად . 02.2022 -11.2022
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი- პროფესიული განათლების
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სტაჟორი.07.2022- 12.2022